ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА АГЕНЦИЯ НАННИ

 

 1. Общи правила
 2. Тези Общи условия (ОУ) регламентират отношенията между Агенция Нанни, със седалище и адрес на управление: град София, бул.Патриарх Евтимий №45, ет.2, представлявано от управителя Мирела Добромирова Лазарова, наричано по-долу за краткост NANNY.BG и потребителите на предлаганите от NANNY.BG Услуги, наричани по-долу за краткост Потребители.
 1. В случай на сключване на индивидуални договори между NANNY.BG и Потребители, тези ОУ ще са неразделна част от сключените индивидуални договори и ще уреждат всички неуредени изрично с индивидуалните договори отношения между страните. Във всички останали случаи на продажба на Услугите на NANNY.BG на Потребител, отношенията между NANNY.BG и съответния Потребител ще се уреждат изцяло от тези ОУ.
 1. Подробно описание на всяка предлагана от NANNY.BG Услуга, в това число ценови условия, се съдържат на официалната интернет страница на NANNY.BG – www.nanny.bg. Всяка промяна в параметрите на предлаганите Услуги, в това число промяна в цените, се публикува своевременно на посочената интернет страница.
 1. За да ползва Услугите на NANNY.BG Потребителят следва да се регистрира на официалната интернет страница на NANNY.BG – www.nanny.bg и да попълни анкетни карти за своето запитване, като при регистрацията си и използването на страницата същия се съгласява и се задължава да спазва стриктно Общите условия за ползване на сайта www.nanny.bg.
 1. Единствено Потребител разбрал, съгласил се с и потвърдил по указания на официалната интернет страница на NANNY.BG – www.nanny.bg начин тези ОУ, и подписал договор за извършване на Услугата, може да ползва Услугите на NANNY.BG.
 1. Кратко описание на Услугите, предлагани от NANNY.BG
 2. NANNY.BG поддържа актуална база данни за детегледачки, домашни помощници, учители и специалисти в различни сфери, отнасящи се до максимално качественото и целесъобразно развитие на подрастващите.
 1. С потвърждаването на тези Общи условия в електронна или друга писмена форма и след подписване на договор с NANNY.BG, Потребителят влиза в договорни отношения с NANNY.BG по повод купуването на избраната от него Услуга, уреждани изцяло според клаузите на настоящите Общи условия.

 

 1. С потвърждаване на тези Общи условия Потребителят възлага, а NANNY.BG се съгласява да продаде някоя от избраните от Потребителя и изброени по – долу Услуги срещу надлежно извършено от Потребителя плащане по описаните в тези ОУ правила, когато плащане е изискуемо според клаузите на тези ОУ.

 

 1. NANNY.BG предлага услугата „Индивидуален подбор“:

4.1. При закупуването на този пакет Потребителят задава параметри за търсене при подаване на Заявката чрез попълване на анкетни карти на NANNY.BG. След сключване на договор между NANNY.BG и Потребителя и заплащане на капаро от Потребителя за стартиране на поръчката, което е част от описана в договора комисионна, NANNY.BG приема да извърши услуга по набиране и селекция на кандидати за детегледач/ки / домашни помощници.

След това срока изпълнение на заявката се извърша между 7 – 12 работни дни.

След като направим селекция на кандидатите, базирана на предварително интервю и специализирани за длъжността психологически тестове,  Ви изпращаме кандидатите и  организираме интервюта, на които Вие ще имате възможност да направите своя избор.

Решението вземате Вие!

След като Потребителят направи своя избор на служител, Потребителят заплаща остатъка от комисионната към NANNY.BG, която е описана в договора за услугата „Индивидуален подбор“, и  NANNY.BG разменя контактна информация между Потребителя и одобрения за започване на работа кандидат.

След започване на работа Потребителят има двумесечен гратисен период от датата на започване на работа на първоначално одобрения от Потребителя служител. В случай на освобождаване на служителя по искане на Потребителя по основателни причини или освобождаване на позицията по искане на служителя, NANNY.BG продължава търсенето по време на гратисния период на Потребителя без потребителя да заплаща друга комисионна по време на този период. След изтичане на цитирания срок,  ще се счита, че NANNY.BG е изпълнил изцяло задължението си към Потребителя. При съществуващи обстоятелства, касаещи работния ангажимент на търсения служител, включително но не само работно време, задължения и условия на работа на служителя и др.,  и за които Потребителят не е уведомил NANNY.BG при приемате на поръчката, NANNY.BG има право да прекрати едностранно търсенето, като направеното плащане до момента от Потребителя остава в полза на NANNY.BG и не подлежи на връщане.

4.2 Изпълнявайки услугата „Индивидуален подбор“, в NANNY.BG се придържаме към следните критерии за избор на кандидат:

 • Преглеждаме профила на кандидата в нашата база от данни, съпоставяйки го със критериите зададени от клиента;
 • Преглеждаме автобиографията на кандидата, както и всеки допълнителен документ (диплома за завършено образование, препоръки от предишен работодател, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство и др.);
 • Провеждаме предварително интервю с кандидата.
 • Изискваме от кандидата попълване на специален психологически тест, определящ психологическия му профил;
 • След обработка и анализ на резултатите от подбора, ние Ви представяме успешно представителите се кандидати.
 • След като Потребителят избере самостоятелно най-подходящия служител, NANNY.BG изисква от служителя да представи свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство.

4.3 Потребителят доброволно дава информация за свои лични данни на NANNY.BG с цел NANNY.BG да извърши съответна Услуга. Потребителят носи отговорност за истинността на личните данни, които е предоставил на NANNY.BG и се задължава своевременно да информира NANNY.BG за настъпили промени в тези данни.

5.NANNY.BG предлага услугата „Академия за детегледачки“:

NANNY.BG организира специализирани обучения за начинаещи, както и за вече опитни  детегледачки с цел надграждане на нови знания и умения за професионална работа с деца в семейна среда. ,Академията включва психологически и педагогически модули за работа с деца, включително:детско развитие и особености в поведението на детето от 0 до 18г.; значение на игрите, приказките и музиката за детето на различна възраст; методики за ранно обучение; формиране на навици; курс за оказване на първа помощ; хигиена и здравно възпитание; практически занимания и дискусии по темата за професионалната грижа за деца; астрология за деца; етика и поведение в семейството.

5.1 Запитване и заявка за участие в „Академия за детегледачки“ може да се направи по телефон на номер 0897 221 303 или по имейл [email protected]

5.2 За одобрение от страна на NANNY.BG за участие в „Академия за детегледачки“ е необходимо желаещите участници да преминат задължително предварително събеседване с представител на NANNY.BG.

5.3. След успешно преминаване на събеседване и одобрение от страна на NANNY.BG за участие в „Академия за детегледачки“, потенциалният участник е необходимо да заплати таксата си за участие на съответното обучение, която е предварително обявена на сайта на NANNY.BG – www.nanny.bg. Таксата за участие е необходимо да бъде заплатена най-късно до три работни дни преди стартиране на съответната „Академия за детегледачки“.

5.4 Преди да започне участието си в „Академия за детегледачки“, NANNY.BG може да изисква от участниците документи, удостоверяващи истинността на техните лични данни, както и актуално свидетелство за съдимост,  и/или медицинско свидетелство, и други.

 

 1. NANNY.BG предлага услугата „Фотография“:

NANNY.BG се грижи да запази щастливите Ви мигове заедно. Екипът от професионални фотографи предоставя възможност да запечатате спомените от тези моменти, чрез направата на семейни снимки с различна тематика.

Предлагаме Ви, да отразим професионално всяко едно събитие и случка, за да станат част от Вашия семеен албум.

 • На базата на предварително зададена заявка към NANNY.BG по имейл [email protected] , NANNY.BG ще върне отговор към Потребителя на е-мейл или обаждане по телефона по какъв начин, в какъв срок и на каква стойност би могъл да осъществи връзка между Потребителя и фотограф.
 • Потребителят доброволно дава информация за свои лични данни на NANNY.BG с цел NANNY.BG да извърши съответна Услуга. Потребителят носи отговорност за истинността на личните данни, които е предоставил на NANNY.BG и се задължава своевременно да информира NANNY.BG за настъпили промени в тези данни.

 

 1. NANNY.BG предлага услуга за организация на „Детски партита и събития“:

NANNY.BG съдейства при организиране на детски партита, както и всякакви тематични събития, свързани с Вашето дете и семейство. Можем да планираме организацията заедно, за да бъде това едно незабравимо преживяване.

7.1 На базата на предварително зададена заявка към NANNY.BG по имейл [email protected] , NANNY.BG ще върне отговор към Потребителя на е-мейл или обаждане по телефона във връзка с координирането на среща между организационния екип на NANNY.BG и Вас, за да обсъдим всички детейли за осъществяването на събитието.
7.2. Потребителят доброволно дава информация за свои лични данни на NANNY.BG с цел NANNY.BG да извърши съответна Услуга. Потребителят носи отговорност за истинността на личните данни, които е предоставил на NANNY.BG и се задължава своевременно да информира NANNY.BG за настъпили промени в тези данни.

 

III. Информация за кандидати и служители чрез NANNY.BG:

 1. Кандидатите/служителите, потърсили посредническите услуги на NANNY.BG, доброволно дават информация за свои лични данни на NANNY.BG с цел NANNY.BG да извърши съответната посредническа Услуга по осигуряване на работен ангажимент. Кандидатите/служителите носят самостоятелна и пълна отговорност за истинността на личните данни, които са предоставили на NANNY.BG и се задължават своевременно да информират NANNY.BG за настъпили промени в тези данни.
 • NANNY.BG ще пази и оперира с профилите и личните данни на кандидатите/служителите единствено с цел извършване на Услуги от NANNY.BG, включително и да информира кандидатите/служителите за промени или новости в NANNY.BG.
 • Като регистрирана детегледачка, домашна помощничка, учител или специалист на друга позиция, Вие притежавате профил в базата данни на NANNY.BG, за да може NANNY.BG да представи Вашия профил пред потенциален работодател.
 • NANNY.BG има право да актуализира и добавя профили на потенциални кандидати/служители в своята база данни и в сайта – www.nanny.bg, които могат да бъдат видими за всички посетители на сайта – www.nanny.bg.
 1. Създаване на профил на кандидати и служители чрез NANNY.BG
 • За да информирате NANNY.BG за това, че проявявате интерес към работен ангажимент в семейна среда и предлагани от NANNY.BG работни предложения е небходимо да ни изпратите Ваша актуална автобиография, придружена с актуална снимка. Това може да случи през публикувани от NANNY.BG работни предложения или директно на имейл [email protected]. Попълването на формите става само на кирилица, освен в случаи, когато няма вариант информацията да е на български – например е-мейл адреса Ви или NANNY.BG не изисква даннните да бъдат на чужд език, или в случай, че лицето владее само на чужд език.
 • Бъдете сериозни и коректни при попълването на данните си, за да бъдете потърсени за работа. Бъдете честни! Всякаква грешна информация би довела до вашето изключване от базата данни, както и до невъзможност NANNY.BG за продължи да ви съдейства по осигуряване на работен ангажимент.
 • При липса на професионален опит на позиция, към която проявявате интерес може при кандидатстване да добавите и мотивационно писмо, с което да дадете повече информация за Вас и защо искате да стартирате работа в семейна среда.
 • Дори да нямате нова информация за попълване, поддържайте профила си активен, тъй като Вашата регистрация в NANNY.BG трябва да се потвърждава на всеки 30 до 60 дни. В противен случай NANNY.Bg има право автоматично премахне Вашия профил от своята база данни.